Rozvoj kompetencií zamestnancov

Reporting pre manažment vzdelávania

Skupina

Prívetivé manažované prostredie

On-line prehľad výsledkov

Teacher
Report

Pre školy

iSmart pre školyiSmart je pregrsívny systém elektronického vzdelávania. Vychádza z moderných foriem e-learningových systémov so silným prepojením na prax a uplatnenie absolventov.

Systém kontrolovaného štúdia podporuje aj plánovanú zmenu externého na dištančné štúdium. Manažment kvality vzdelávania a kariérne centrum sú originálnou pridanou hodnotou pre školy. Poskytujú merateľné ukazovatele úspešnosti jednotlivých predmetov, študentov a ich uplatnenia sa na trhu práce.

iSmart podporuje taktiež moderné mobilné zariadenia - tablety a smartfóny.

iSmart Logo