E-learning

iSmartiSmart predstavuje cloudový e-learningový systém pre dištančnú alebo kombinovanú metódu štúdia v manažovanom prostredí, ktorý umožňuje vysokej škole vyhodnocovanie štúdia aj pre potreby zabezpečovania Vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania (viď. novela zákona o vysokých školách - § 87a).

Pridaná hodnota a konkurenčná výhoda riešenia iSmart oproti iným systémom je v prepojení vzdelávania na prax prostredníctvom elektronického kariérneho centra, v ktorom môžu firmy vstupovať do interakcií so študentmi, ako aj učiteľmi, čo okrem iného podporuje uplatnenie absolventov na trhu práce , ale aj umožňuje lepšie smerovanie výskumných aktivít VŠ vzhľadom na požiadavky podnikovej praxe.